กิจกรรม

ชีวิตที่ไดรับการเปลี่ยนแปลง !

ชั้นเรียนรวีวารศึกษาที่คริสตจักร

กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ที่บ้านประจำสัปดาห์

การสอนและการนมัสการร่วมกัน

จำหน่ายบทเรียนและ MP3 หลังการประชุมสตรี

สามัคคีธรรมด้วยอาหาร หลังการเรียนรู้พระวจนะ