การมีส่วนร่วมของท่าน

การมีส่วนร่วมของท่าน

พันธกิจสตรีแห่งประเทศไทยไม่ได้รับค่าตอบแทนทางด้านการเงินจากองค์กรหรือหน่วยงานใดๆ ทั้งสิ้น นับตั้งแต่เริ่มต้นพันธกิจเมื่อปี คศ. 1997 มาจนถึงปัจจุบันนี้ แต่พันธกิจนี้ได้ก่อกำเนิดด้วยแรงศรัทธาของพี่น้องคริสเตียนเพียงไม่กี่ท่าน และคริสตจักรบางแห่ง ที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนโดยการถวายทรัพย์ด้วยความเชื่อและด้วยใจศรัทธาอย่างสัตย์ซื่อ เพื่อมุ่งหวังที่จะเห็นข่าวประเสริฐและการสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าได้เข้าถึงคนไทยในทุกแห่งหน

พันธกิจสตรีนี้จะสามารถเป็นท่อพระพรและดำเนินต่อไปได้อย่างไม่หยุดยั้ง ก็ขึ้นอยู่กับพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อที่จะทรงนำพี่น้องคริสเตียนและผู้มีจิตศรัทธาในที่ต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทางด้านทุนทรัพย์อันเป็นส่วนที่สำคัญมากในการทำพันธกิจของทีมงาน ซึ่งจะส่งผลให้พันธกิจนี้ได้กลายเป็นแหล่งแห่งพระพรอย่างต่อเนื่องให้แก่พี่น้องต่อไป และเพื่อถวายพระเกียรติยศแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าที่ได้ทรงมอบหมายพันธกิจนี้ให้เราทำ

ดังนั้นพันธกิจสตรีจึงขอเชิญชวนพี่น้องธรรมิกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับทีมงานผ่านคำอธิษฐานและการถวายทรัพย์ของท่านเพื่อช่วยให้พระมหาบัญชาของพระเจ้าได้สำเร็จในประเทศไทย และในที่อื่นๆ ทั่วทุกมุมโลก

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานของพันธกิจสตรีผ่านคำอธิษฐานและการถวายทรัพย์ของท่าน เพื่อราชอาณาจักรของพระองค์จะแผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรท่าน และขอให้บำเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์

สำหรับท่านที่ประสงค์จะมีส่วนร่วมในพันธกิจผ่านการถวายทรัพย์เป็นรายเดือน หรือเป็นครั้งคราว กรุณาเลือกถวายตามภาระใจที่พระเจ้าทรงนำท่านดังนี้:

  • 300 บาท/เดือน
  • 500 บาท/เดือน
  • 1,000 บาท/เดือน
  • 1,500 บาท/เดือน
  • 2,000 บาท/เดือน
  • 3,000 บาท/เดือน
  • จำนวนอื่นๆ……………….บาท/เดือน
  • ถวายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว จำนวน………………….บาท

กรุณาติดต่อผ่านทางผู้ประสานงานพันธกิจสตรีได้โดยตรงเพื่อสอบถามบัญชีการโอนเงินถวาย หรือสอบถามผ่านทางอีเมลล์เพิ่มเติมถึงรายละเอียดต่างๆ

"ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้ว จะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์”

ฟีลิปปี 1:6